Methods

在这里,您将获得所有Lovibond®方法的概述,您的测试测量的具体程序是怎样的,以及如何使用相应的测量设备正确进行测试。清晰的描述将指导您一步步完成每种方法。所需的试剂、可能的干扰、校准和验证说明或文献等都一一列出。

Test name Method number Measuring range
M116 0.034 - 5.95 mg/l DBNPA
M3050 50 - 500 mg/l Pt
M3051 10 - 90 mg/l Pt
M3052 70 - 250 mg/l Pt
M3053 0 - 30 mg/l Pt
M3054 30 - 70 mg/l Pt

(

Test name Method number Measuring range
(A) TT 铅 M234 0.1 - 5 mg/l Pb
(B) TT 铅 M235 0.1 - 5 mg/l Pb

-

Test name Method number Measuring range
-二氧化氯 T M3040 0.38 - 1.52 mg/l ClO2

C

Test name Method number Measuring range
C 溶解氧 M292 10 - 800 µg/l O2 c)
10 - 1100 µg/l O2 c)
C 肼 M207 0.01 - 0.7 mg/l N2H4 c)
CyA HR T M161 10 - 200 mg/l CyA

D

Test name Method number Measuring range
DEHA L M2512 0 - 0.5 mg/l DEHA
DEHA L M3043 0.016 - 0.16 mg/l DEHA
DEHA PP M167 0.02 - 0.5 mg/l DEHA
DEHA T (L) M165 0.02 - 0.5 mg/l DEHA

H

Test name Method number Measuring range
HO 50 T M209 0.01 - 0.5 mg/l H2O2
HO HR L M214 40 - 500 mg/l H2O2
HO HR T M3124 2 - 20 mg/l H2O2
HO LR L M213 1 - 50 mg/l H2O2
HO LR T M3108 0.05 - 0.5 mg/l H2O2
HO LR T M3109 0.1 mg/l H2O2
HO LR T M3110 0.01 mg/l H2O2
HO LR T M3125 10 - 100 mg/l H2O2
HO T M210 0.03 - 1.5 mg/l H2O2
0.03 - 3 mg/l H2O2
HR (KI) T 氯 M105 5 - 200 mg/l Cl2
HR 10 T 氯 M104 0.1 - 10 mg/l Cl2 a)
HR C 磷酸盐 M327 1.6 - 13 mg/l Pc)
HR L 磷酸盐 M335 5 - 80 mg/l PO4
HR L 钼酸 M254 1 - 100 mg/l MoO4
HR L 铁 M227 0.1 - 10 mg/l Fe
HR PP 氯 M111 0.1 - 8 mg/l Cl2 a)
HR PP 硅酸盐 M352 1 - 90 mg/l SiO2
1 - 100 mg/l SiO2
HR PP 硫酸盐 M361 50 - 1000
HR PP 钼酸 M252 0.3 - 40 mg/l Mo
HR PP 锰 M243 0.1 - 18 mg/l Mn
HR T pH 值 M332 8.0 - 9.6
HR T 氯 M103 0.1 - 10 mg/l Cl2 a)
HR T 碱度-m M31 5 - 500 mg/l CaCO3
HR T 磷酸盐 M321 0.33 - 26.09 mg/l P
0.33 - 26 mg/l P
HR TT 亚硝酸盐 M276 0.3 - 3 mg/l N
HR TT 化学需氧量 M132 200 - 15000 mg/l CODb)
HR TT 磷酸盐 M322 0.98 - 19.57 mg/l P
1 - 20 mg/l P
HR TT 铵 M66 1.0 - 50 mg/l N
Hazen色度单位 24 M204 10 - 500 mg/l Pt
Hazen色度单位 50 M203 10 - 500 mg/l Pt

K

Test name Method number Measuring range
K T M20 0.1 - 4 mmol/l KS4.3
Ks4.3 片剂酸容量 T M2540 0.5 - 5 mmol/l KS4.3

L

Test name Method number Measuring range
L (A) 氯化物 M92 0.5 - 20 mg/l Cl-
L (B) 氯化物 M91 5.00 - 60 mg/l Cl-
L pH 值 M331 6.5 - 8.4
L 氟化物 M170 0.05 - 2 mg/l F-
L 氟化物 M2516 0.2 - 2 mg/l F-
L 氯 M101 0.02 - 3 mg/l Cl2 a)
0.02 - 4.0 mg/l Cl2 a)
L 氰化物 M157 0.01 - 0.5 mg/l CN-
L 硅酸盐 M353 0.1 - 8 mg/l SiO2
L 聚丙烯酸酯 M338 1 - 30 mg/l 聚丙烯
L 肼 M206 0.01 - 0.6 mg/l N2H4
5 - 600 µg/l N2H4
L 铜 M151 0.05 - 4 mg/l Cua)
L 锌 M405 0.1 - 2.5 mg/l Zn
L 锰 M245 0.05 - 5 mg/l Mn
L 镍 M256 0.2 - 7 mg/l Ni
LMR TT 化学需氧量 M133 15 - 300 mg/l CODb)
LR C 磷酸盐 M328 0.02 - 1.6 mg/l Pc)
0.016 - 1.6 mg/l Pc)
LR L (A) 铁 M225 0.03 - 2 mg/l Fe
LR L (B) 铁 M226 0.03 - 2 mg/l Fe
LR L 磷酸盐 M334 0.1 - 10 mg/l PO4
LR PP 硅酸盐 M351 0.1 - 1.6 mg/l SiO2
0.05 - 1.6 mg/l SiO2
LR PP 钼酸 M251 0.03 - 3 mg/l Mo
LR PP 锰 M242 0.01 - 0.7 mg/l Mn
LR T pH 值 M329 5.2 - 6.8
LR T 磷酸盐 M319 0.05 - 4 mg/l P
LR T 磷酸盐 M320 0.02 - 1.3 mg/l P
0.016 - 1.305 mg/l P
LR TT 亚硝酸盐 M275 0.03 - 0.6 mg/l N
LR TT 化学需氧量 M130 3 - 150 mg/l CODb)
LR TT 硝酸盐 M267 0.5 - 14 mg/l N
LR TT 铵 M65 0.02 - 2.5 mg/l N

M

Test name Method number Measuring range
MR TT 化学需氧量 M131 20 - 1500 mg/l CODb)
Mn T M3063 0 - 4.0 mg/l Mn

P

Test name Method number Measuring range
P 肼 M205 0.05 - 0.5 mg/l N2H4
PHMB T M70 2 - 60 mg/l PHMB
PP MR 氯 M113 0.02 - 3.5 mg/l Cl2 a)
PP 三唑 M388 1 - 16 mg/l 苯并三氮唑 / 甲基苯并三氮唑
PP 二氧化氯 M122 0.04 - 3.8 mg/l ClO2
PP 亚硝酸盐 M272 0.01 - 0.3 mg/l N
PP 氯 M110 0.02 - 2 mg/l Cl2 a)
PP 溴 M81 0.05 - 4.5 mg/l Br2
PP 硫酸盐 M360 5 - 100 mg/l SO4 2-
PP 磷酸盐 M323 0.02 - 0.8 mg/l P
0.02 - 0.815 mg/l P
PP 磷酸酯 M316 0.2 - 125 mg/l PO4
PP 臭氧 M301 0.015 - 2 mg/l O3
PP 铁 M221 0.01 - 1.5 mg/l Feg)
PP 铁 M222 0.01 - 1.5 mg/l Feg)
0.02 - 3 mg/l Feg)
PP 铜 M153 0.05 - 5 mg/l Cu
PP 铬 M125 0.02 - 2 mg/l Crb)
PP 铵 M62 0.01 - 0.8 mg/l N

Q

Test name Method number Measuring range
QAC HR T M3099 0 - 200 mg/l QAC
QAC LR T M3098 0 - 20 mg/l QAC

S

Test name Method number Measuring range
SAK 254 nm M344 0.5 - 50 m-1
SAK 436 nm M345 0.5 - 50 m-1
SAK 525 nm M346 0.5 - 50 m-1
SAK 620 nm M347 0.5 - 50 m-1

T

Test name Method number Measuring range
T pH 值 M330 6.5 - 8.4
T 二氧化氯 M120 0.02 - 11 mg/l ClO2
0.05 - 2.5 mg/l ClO2
T 亚硝酸盐 M270 0.01 - 0.5 mg/l N
T 亚硫酸盐 M370 0.1 - 5 mg/l SO3
0.05 - 4 mg/l SO3
T 尿素 M390 0.1 - 2.5 mg/l Urea
0.1 - 2 mg/l Urea
T 尿素 M391 0.2 - 5 mg/l Ureai)
T 次氯酸盐 M212 0.2 - 16 % NaOCl
0.2 - 17 % NaOCl
T 次氯酸钠 M2527 2 - 18 % NaOCl
T 次氯酸钠 M3067 2 - 16 % NaOCl
T 氟化物 M3048 0 - 1.6 mg/l F-
T 氯 M100 0.01 - 6.0 mg/l Cl2 a)
0.1 - 6.0 mg/l Cl2 a)
0.02 - 6.0 mg/l Cl2 a)
T 氯化物 M90 0.5 - 25 mg/l Cl-
T 氯化物 M93 5 - 250 mg/l Cl- i)
T 氰 M160 1 - 160 mg/l CyA
10 - 160 mg/l CyA
T 活性氧 M290 0.1 - 10 mg/l O2
T 溴 M80 0.2 - 13 mg/l Br2
0.05 - 13 mg/l Br2
T 硅酸盐 M350 0.05 - 4 mg/l SiO2
T 硝酸盐 M260 0.08 - 1 mg/l N
T 硫化物 M365 0.04 - 0.5 mg/l S2-
T 硫酸盐 M355 5 - 100 mg/l SO4 2-
T 硼 M85 0.1 - 2 mg/l B
T 碘 M215 0.05 - 3.6 mg/l I
T 碱度-m M30 0 - 200 mg/l CaCO3
0 - 300 mg/l CaCO3
5 - 200 mg/l CaCO3
T 碱度-p M35 5 - 500 mg/l CaCO3
T 臭氧 M300 0.02 - 1 mg/l O3
0.02 - 2 mg/l O3
T 酚类 M315 0.1 - 5 mg/l C6H5OH
T 钙硬度 M190 50 - 900 mg/l CaCO3
T 钼酸盐 M250 0.6 - 50 mg/l MoO4
1 - 30 mg/l MoO4
1 - 50 mg/l MoO4
T 钾 M340 0.7 - 16 mg/l K
T 铁 M220 0.1 - 1 mg/l Fe
0.02 - 1 mg/l Fe
T 铜 M150 0.05 - 5 mg/l Cua)
T 铝 M40 0.01 - 0.3 mg/l Al
T 铝 M2501 0 - 0.3 mg/l Al
T 铵 M60 0.02 - 1 mg/l N
T 锌 M400 0.02 - 0.5 mg/l Zn
0.02 - 1 mg/l Zn
T 锰 M240 0.2 - 4 mg/l Mn
TN HR 2 TT M284 5 - 140 mg/l Nb) i)
TN HR TT M281 5 - 150 mg/l Nb)
TN LR 2 TT M283 0.5 - 14 mg/l Nb)
TN LR TT M280 0.5 - 25 mg/l Nb)
TOC HR M. TT M381 50 - 800 mg/l TOCb)
TOC LR M. TT M380 5 - 80 mg/l TOCb)
TT 硝酸盐 M265 1 - 30 mg/l N
TT 磷酸盐 M324 0.02 - 1.6 mg/l P
0.02 - 1.63 mg/l P
0.06 - 5 mg/l P
TT 磷酸盐水合物 M325 0.02 - 1.6 mg/l Pb)

V

Test name Method number Measuring range
VARIO PP 铁 M2515 0 - 1.8 mg/l Fe

Test name Method number Measuring range
二氧化氯 T M2511 0.01 - 0.2 mg/l ClO2 **
二氧化氯 T M3038 0.19 - 1.9 mg/l ClO2
二氧化氯 T M3039 0.04 - 0.57 mg/l ClO2
二氧化氯 T M3041 0.25 - 5.0 mg/l ClO2
亚硝酸盐 L M3072 0.001 - 0.02 mg/l N
亚硝酸盐 LR T M2529 0 - 0.5 mg/l N
亚硝酸盐 LR T M3070 0.05 - 0.5 mg/l N
亚硝酸盐 LR T M3071 0.002 - 0.05 mg/l N
亚硝酸盐 VARIO PP M2530 0 - 0.3 mg/l N
亚硫酸盐 T M2544 0.5 - 10 mg/l SO3

Test name Method number Measuring range
值 L M3086 4.0 - 11
值 L M3089 6.0
值 L M3090 8.0 - 9.6
值 T M2533 5,2 - 6,8 pH
值 T M2534 6 - 7,6 pH
值 T M2535 6,5 - 8,4 pH
值 T M2536 4 - 10 pH
值 T M3077 1.2 - 2.8
值 T M3078 2.8 - 4.4
值 T M3079 3.6
值 T M3080 4.4 - 6.0
值 T M3081 5.2 - 6.8
值 T M3082 6.0 - 7.6
值 T M3083 6.8 - 8.4
值 T M3084 7.2 - 8.8
值 T M3085 8.0 - 9.6
值 T M3087 1.0 - 2.6
值 T M3088 7.6 - 9.2
值 T M3091 7.0 - 8.0
对甲苯磺酰胺 PTSA M500 10 - 1000 ppb
对甲苯磺酰胺 PTSA M501 10 - 400 ppb

Test name Method number Measuring range
总 HR T 硬度 M201 20 - 500 mg/l CaCO3 i)
总 T 硬度 M200 2 - 50 mg/l CaCO3
总 TT 磷酸盐 M326 0.02 - 1.1 mg/l Pb)
总硬度 P M3049 0 - 60 mg/l CaCO3
总磷酸盐HR TT M318 1.5 - 20 mg/l Pb)
总磷酸盐LR TT M317 0.07 - 3 mg/l Pb)
悬浮固体 24 M384 10 - 750 mg/l TSS
悬浮固体 50 M383 10 - 750 mg/l TSS
氯 D55 T M2509 0.02 - 0.3 mg/l Cl2 *
氯 HR (KI) T M2510 10 - 300 mg/l Cl2
氯 HR T M2507 0 - 4 mg/l Cl2
氯 HR T M3031 2.0 - 10 mg/l Cl2
氯 HR T M3032 5.0 - 50 mg/l Cl2
氯 HR T M3033 5.0 - 250 mg/l Cl2
氯 L M3114 0.1 - 1.0 mg/l Cl2
氯 L M3115 0.1 - 2.0 mg/l Cl2
氯 L M3116 1.0 - 4.0 mg/l Cl2
氯 L M3117 0.02 - 0.3 mg/l Cl2
氯 L M3118 0.2 - 4.0 mg/l Cl2
氯 L M3119 0.2 - 0.8 mg/l Cl2
氯 L M3120 0.01 - 0.1 mg/l Cl2
氯 L M3121 0.02 - 0.2 mg/l Cl2
氯 L M3122 0.05 - 0.5 mg/l Cl2
氯 L M3123 0.1 - 1.0 mg/l Cl2
氯 LR T M2505 0 - 1 mg/l Cl2
氯 MR T M2506 0 - 2 mg/l Cl2
氯 T M3014 0.02 - 0.3 mg/l Cl2
氯 T M3015 0.02 - 0.5 mg/l Cl2
氯 T M3016 0.2 - 0.8 mg/l Cl2
氯 T M3017 1.5 mg/l Cl2
氯 T M3018 0.1 - 1.0 mg/l Cl2
氯 T M3019 0.1 - 1.0 mg/l Cl2
氯 T M3020 2.0 - 10.0 mg/l Cl2
氯 T M3021 0.1 - 2.0 mg/l Cl2
氯 T M3022 0.2 - 4.0 mg/l Cl2
氯 T M3023 0.5 - 6.0 mg/l Cl2
氯 T M3024 1.0 - 4.0 mg/l Cl2
氯 T M3025 2.0 - 5.0 mg/l Cl2
氯 T M3026 2.0 - 10 mg/l Cl2
氯 T M3027 0.5 - 4.0 mg/l Cl2
氯 T M3028 0.1 mg/l Cl2
氯 T M3029 0.15 - 2.0 mg/l Cl2
氯 T M3030 1.0 - 5.0 mg/l Cl2
氯 T M3034 0.01 - 0.1 mg/l Cl2
氯 T M3035 0.02 - 0.2 mg/l Cl2
氯 T M3036 0.05 - 0.5 mg/l Cl2
氯 T M3037 0.1 - 1.0 mg/l Cl2
氯 VARIO PP M2508 0 - 3.5 mg/l Cl2
浑浊 24 M386 10 - 1000 FAU
浑浊 50 M385 5 - 500 FAU
溴 T M2504 0 - 5 mg/l Br2
溴 T M3011 0.2 - 2.0 mg/l Br2
溴 T M3012 1.0 - 10 mg/l Br2
溴 T M3013 0.5 - 6.0 mg/l Br2
溶解氧 L M3100 2.0 - 12 mg/l O2

Test name Method number Measuring range
甲醛 10 M. L M175 1.00 - 5.00 mg/l HCHO
甲醛 50 M. L M176 0.02 - 1.00 mg/l HCHO
甲醛 M. TT M177 0.1 - 5 mg/l HCHO
M68 0.02 - 0.6 mg/l As
硅酸盐 HR VARIO PP M2542 0 - 100 mg/l SiO2
硅酸盐 L M3103 0.1 - 1.0 mg/l SiO2
硅酸盐 L M3104 2.5 - 25 mg/l SiO2
硅酸盐 L M3105 1.0 - 20 mg/l SiO2
硅酸盐 L M3106 0.2 - 1.0 mg/l SiO2
硅酸盐 T M2541 0.25 - 4 mg/l SiO2
硅酸盐 T M3101 0.4 - 4.0 mg/l SiO2
硅酸盐 T M3102 1.0 - 10 mg/l SiO2
硅酸盐 VLR PP M349 0.005 - 0.5 mg/l SiO2
硅酸盐 VLR T M2543 0 - 1 mg/l SiO2 **
M363 0.05 - 1.6 mg/l Se
0.05 - 2 mg/l Se
硝酸盐 DMP HR M268 1.2 - 35 mg/l N
硝酸盐 T M2528 0 - 1 mg/l N
硝酸盐 T M3068 0.1 - 1.0 mg/l N
硝酸盐 T M3069 10 mg/l N
硫化物 T M3107 0 - 0.5 mg/l S2-
碘 T M3059 0.4 - 3.6 mg/l I
碘 T M3060 0.7 - 14 mg/l I
碱度 m T M2545 20 - 240 mg/l CaCO3
磷酸盐 HR T M2537 0 - 80
磷酸盐 HR T M3093 0 - 40 mg/l P
磷酸盐 HR T M3095 0 - 100 mg/l P
磷酸盐 L M3094 0 - 80 mg/l P
磷酸盐 L M3096 10 - 100 mg/l P
磷酸盐 L T M3097 0.2 - 2 mg/l PO4
磷酸盐 LR T M2538 0 - 4
磷酸盐 LR T M3092 0 - 4.0 mg/l P
磷酸盐 VARIO PP M2539 0 - 2.5
M3113 0 - 100

Test name Method number Measuring range
肼 L M3057 0 - 1.0 mg/l N2H4
肼 L M3058 0 - 0.4 mg/l N2H4
肼 P M3055 0 - 0.5 mg/l N2H4
肼 P M3056 0.02 - 0.2 mg/l N2H4
M3003 0 - 2 mg/l NH3
胺 T M3002 1.0 - 10 mg/l NH3
臭氧 T M2532 0 - 1 mg/l O3
臭氧 T M3073 0.1 - 1.0 mg/l O3
臭氧 T M3074 0.01 - 0.1 mg/l O3
臭氧 T M3075 0.05 - 0.45 mg/l O3
臭氧 T M3076 0 - 0.5 mg/l O3
臭氧,配合氯, T M2531 0 - 1 mg/l O3
荧光素 M510 10 - 400 ppb
荧光素 M511 10 - 300 ppb
表面活性剂(非离子型)TT M377 0.1 - 7.5 mg/l Triton X-100

Test name Method number Measuring range
钼 PP 中的铁 M224 0.01 - 1.8 mg/l Fe
钼酸盐 HR T M2524 0 - 100 mg/l MoO4
钼酸盐 HR T M2525 50 - 500 mg/l MoO4
钼酸盐 HR T M3065 5.0 - 50 mg/l MoO4
钼酸盐 HR T M3066 10 - 150 mg/l MoO4
钼酸盐 L P M3064 0 - 10 mg/l MoO4
钼酸盐 LR T M2526 0 - 10 mg/l MoO4 **
M3047 0.01 - 0.1 mg/l Fe
铁 (TPTZ) PP M223 0.1 - 1.8 mg/l Fe
0.02 - 1.8 mg/l Fe
铁 HR T M2514 1 - 10 mg/l Fe
铁 HR T M3046 1.0 - 10 mg/l Fe
铁 LR T M2513 0.05 - 1 mg/l Fe
铁 LR T M3044 0.02 - 0.3 mg/l Fe
铁 LR T M3045 0.1 - 1.0 mg/l Fe
铅 10 M232 0.1 - 5 mg/l Pb
铜 HR T M2518 0 - 5 mg/l Cu
铜 HR T M3062 0 - 4.0 mg/l Cu
铜 LR T M2520 0 - 1 mg/l Cu**
铜 LR T M3061 0 mg/l Cu
铜 VLR T M2517 0 - 1 mg/l Cu
铜 游离 HR VARIO PP M2519 0 - 5 mg/l Cu
铜 游离 LR VARIO PP M2521 0 - 1 mg/l Cu**
铝 PP M50 0.01 - 0.25 mg/l Al
铝 T M3001 0 - 0.5 mg/l Al
铬 L M3042 0.4 - 4.0 mg/l Cr
铵 Nes. L M3007 0.02 - 0.2 mg/l N
铵 Nes. L M3008 0.2 - 0.52 mg/l N
铵 Nes. L M3009 0.56 - 1.2 mg/l N
铵 Nes. L M3010 1.2 - 2.0 mg/l N
铵 T M2502 0 - 1 mg/l N
铵 T M3004 0 - 0.4 mg/l N
铵 T M3005 0 - 1.0 mg/l N
铵 T M3006 0 - 10 mg/l N
铵 VARIO PP M2503 0 - 0.5 mg/l N
锌 HR T M3112 0 mg/l Zn
锌 LR T M2546 0 - 1 mg/l Zn
锌 LR T M3111 0 mg/l Zn
锰 LR VARIO PP M2522 0.1 - 0.7 mg/l Mn
锰 VLR VARIO PP M2523 0.02 - 0.2 mg/l Mn**
镉 M. TT M87 0.025 - 0.75 mg/l Cd
阳离子表面活性剂 TT M378 0.05 - 1.5 mg/l CTAB
阴离子表面活性剂 TT M376 0.05 - 2 mg/l SDSA

0

Test name Method number Measuring range
10 T 亚硫酸盐 M368 0.1 - 10 mg/l SO3
10 T 氯 M98 0.1 - 6 mg/l Cl2
10 T 溴 M78 0.1 - 3 mg/l Br2
10 T 铁 M218 0.05 - 1 mg/l Fe

1

Test name Method number Measuring range
2T 钙硬度 M191 20 - 500 mg/l CaCO3

2

Test name Method number Measuring range
50 L 氰化物 M156 0.005 - 0.2 mg/l CN-
50 L 镍 M255 0.02 - 1 mg/l Ni
50 PP 铬 M124 0.005 - 0.5 mg/l Crb)
50 T 二氧化氯 M119 0.05 - 1 mg/l ClO2
50 T 氯 M99 0.02 - 0.5 mg/l Cl2 a)
50 T 溴 M79 0.05 - 1 mg/l Br2
50 T 臭氧 M299 0.02 - 0.5 mg/l O3
50 T 铁 M219 0.01 - 0.5 mg/l Fe
50 T 铜 M149 0.05 - 1 mg/l Cua)